תקנון רכישת מוצרים ושירותים

עמותת מעינותיך לב לדעת ע.ר. 580597029 (להלן: "העמותה")
כתובת משרד רשום: 580597029
טלפון: 0722792077

תקנון רכישת מוצרים ושירותים

עמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה שאליהם מצורף תקנון זה (להלן: "התקנון") הינם בבעלות העמותה, והם מיועדים לצורך רכישה מקוונת של מוצרים ו/או שירותים ו/או רכישת מנויים ו/או רכישת כרטיסי השתתפות בפעילויות שונות המאורגנות על ידי העמותה ו/או על ידי כל צד שלישי אחר ו/או כל רכישות אחרות, ככל שהן מוצעות על ידי העמותה לקהל משתמשי האינטרנט (כל סוגי הרכישות הנ"ל ייקראו להלן: "רכישה" ו/או "רכישות").


1. ביצוע רכישה על ידי המשתמש מהווה קבלה והסכמה מצידו לכל התנאים הכלולים בתקנון וכפועל יוצא מכך התקנון מהווה הסכם מחייב בין המשתמש הרוכש לבין העמותה.


2. המשתמש מצהיר כי לפני ביצוע הרכישה הוא קרא באופן יסודי את תנאי התקנון, והוא מסכים להם ככתבם וכלשונם.


3. השימוש בתקנון בלשון זכר הוא לצורך הנוחיות בלבד, והוא חל על שני המינים גם יחד.


4. אין בכל האמור בתקנון כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויותיה של העמותה על פי כל דין.


5. התקנון כפוף לשינויים שעשויים לחול בו מעת לעת, ונוסחו המחייב יהיה הנוסח העדכני במועד ביצוע הרכישה על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב לבדוק מעת לעת את נוסח התקנון כפי שהוא במועד ביצוע הרכישה.


6. העמותה רשאית לשנות מעת לעת את עמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה, המראה שלהם, המוצרים והשירותים המוצעים בהם, היקפם, זמינותם, מחיריהם, תנאי רכישתם, אופן משלוחם וכל היבט אחר הכרוך בהם.


7. המשתמש פוטר בזה את מנהליה של העמותה, עובדיה, קבלניה וכל אדם או גוף הקשורים אליה, מכל טענות או תביעות העשויות לעמוד למשתמש בקשר לעמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה והפעלתם, וככל שיהיו למשתמש טענות כלשהן המבוססות מבחינה חוקית, הוא יפנה אותן אך ורק כלפי העמותה.


8. המשתמש מצהיר כלהלן:


8.1. הוא בגיר מעל גיל 18 והוא כשיר מבחינה חוקית לבצע את הרכישה המבוקשת על ידו במסגרת עמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה.
8.2. הוא תושב ואזרח ישראל.
8.3. כרטיס האשראי שבו הוא עושה שימוש הינו בבעלותו והוא רשאי על פי החוק לבצע באמצעותו רכישות באתר.


9. בעת ביצוע הרכישה, המשתמש ימלא במקומות המיועדים לכך את כל הפרטים המבוקשים מצידו – שם, תעודת זיהוי, כתובת, כתובת מייל, מספר טלפון, פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא עומד לבצע את הרכישה וכיו"ב פרטים שהוא יתבקש למלא במהלך ביצוע הרכישה – והוא מתחייב כי פרטים אלה יהיו נכונים ומדויקים. המשתמש מודע לכך כי מספר הטלפון שנמסר על ידו במהלך ביצוע ההזמנה ישמש את העמותה לצורך יצירת קשר עמו במידת הצורך, והוא ידאג לכך שניתן יהיה לתקשר איתו באמצעות הטלפון הנ"ל בכל עת. ידוע למשתמש כי אי מילוי כל הפרטים הנדרשים בעמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה עלול לפסול את הרכישה כולה – הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה בכל מקרה ומקרה.


10. כל רכישה המתבצעת על ידי משתמש תהיה מותנית ותלויה באישורה של העמותה לאותה רכישה לפי שיקול דעתה הבלעדי, והיא רשאית לאשר אותה או לסרב לה, והמשתמש לא יהיה רשאי לטעון כלפי העמותה כאילו היא מחויבת לאשר רכישה כזו או אחרת מצידו.


11. העמותה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבטל את הרכישה שביצע המשתמש ו/או לחסום באופן זמני או קבוע את האפשרות של המשתמש לבצע רכישות באמצעות דף האינטרנט ו/או דף הנחיתה, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת המותרת לה באופן חוקי כלפי המשתמש, כל אימת שנראה לה – לפי שיקול דעתה הבלעדי – כי המשתמש מפר את תנאי התקנון ו/או מפר את זכויות הקניין הרוחני של העמותה ו/או מפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה של העמותה ו/או להפעלת עמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה ו/או מפר את החוק באופן אחר כלשהו.


12. מחירי הרכישה המופיעים בעמוד האינטרנט ו/או בדף הנחיתה נכונים למועד הרכישה על ידי המשתמש בלבד, והעמותה שומרת על זכותה לשנות אותם מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.


13. ידוע למשתמש כי צילומים ו/או ציורים ו/או תיאורים של מוצרים ו/או שירותים ו/או של מקומות שאליהם נרשמים לצורך פעילות כזו או אחרת – כל אלה נועדו לצורך המחשה בלבד וקיימת אפשרות של הבדלים או שוני בינם לבין המצב במציאות. המשתמש מוותר על כל טענות שעשויות היו לעמוד לו בגין זאת.


14. ככל שמדובר ברכישה שמצריכה משלוח מוצר ו/או כרטיס ו/או אישור מנוי ו/או אישור רכישה פיזי לכתובתו של המשתמש, העמותה תצא ידי חובתה במשלוח המוצר ו/או הכרטיס ו/או האישור הנ"ל לכתובת שצוינה על ידי המשתמש בהזמנתו, ולא תחול עליה כל אחריות להגעתם בפועל לכתובת הנ"ל. המשלוח יתבצע בדואר או עם שליח או באמצעות איסוף עצמי של הרוכש מהכתובת שצוינה על ידי העמותה לצורך זה או באמצעות רשת האינטרנט – הכל כאמור במקום המיועד לכך בעמוד האינטרנט ו/או בדף הנחיתה. דמי המשלוח יחולו על המשתמש הרוכש – אלא אם כן נאמר אחרת בעמוד האינטרנט או בדף הנחיתה.


15. מועדי המשלוח ו/או האספקה המצוינים בעמוד האינטרנט ו/או בדף הנחיתה מתייחסים לימי עסקים ואינם כוללים ימי שישי, שבת, חגים וערבי חגים.


16. ידוע למשתמש כי ייתכן שבמועד ביצוע הרכישה על ידו לא יהיה ביכולתה של העמותה לספק לו את המוצר ו/או השירות נושא הרכישה מסיבה כלשהי, וכי במקרה כזה הוא יהיה זכאי אך ורק להחזר הכסף ששולם על ידו בפועל לעמותה – ככל שאכן שולם – ולא יהיה זכאי לבוא בתביעות ו/או טענות נוספות כלפי העמותה בקשר לכך.


17. במקרה של רכישה שניתנת לביצוע רק בחלקה מכל סיבה שהיא – העמותה תהיה רשאית לאשר את הרכישה רק לגבי אותם מוצרים ו/או שירותים הניתנים לאספקה בכל עת, ולחייב את המשתמש הרוכש בתמורה החלקית המגיע ממנו עבור אותם מוצרים ו/או שירותים שיסופקו לו בפועל.


18. מבלי לגרוע מיתר תנאי התקנון, מודגש כי תנאי יסודי לביצוע כל רכישה שתמורתה משולמת באמצעות כרטיס אשראי הוא אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה, וללא אישור כזה לא יהיה תוקף כלשהו לרכישה. רכישה שתמורתה משולמת באמצעות העברה בנקאית תיכנס לתוקף רק במועד קבלת התשלום באופן סופי שאינו ניתן לחזרה בחשבון הבנק של העמותה. בכל מקרה העמותה לא תהיה אחראית לכל מקרה של תקלה שתנבע כתוצאה מהשימוש שיעשה המשתמש בחברת אשראי ו/או חברת סליקה כלשהי לגבי רכישות באמצעות עמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה.


19. המשתמש יהיה רשאי לבטל רכישה שבוצעה על ידו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (על כל התקנות שתוקנו מכוחו) החלות על רכישה באמצעות הטלפון ו/או רשת האינטרנט, או לחילופין בהסכמת העמותה במפורש ובכתב. ידוע למשתמש כי במקרה של ביטול רכישה מכח החוק העמותה רשאית לקזז מהסכום שיוחזר למשתמש הרוכש את הסכום המותר לה בקיזוז על פי החוק הנ"ל.


20. המשתמש מסכים כי הפרטים שנמסרו על ידו במהלך ביצוע הרכישה יישמרו על ידי העמותה במאגר המידע שלה ומסכים כי היא תאגור אותם ותעשה בהם שימוש – הכל במסגרת המותר לעמותה על פי הוראות כל דין. בין היתר המשתמש נותן בזה את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של העמותה ולקבל ממנה הודעות שונות בכל הקשור לפעילותה השוטפת על כל ענפיה. המשתמש יהיה רשאי תמיד להודיע לעמותה על אי רצונו להיכלל ברשימת התפוצה הנ"ל וזאת באופן שתקבע העמותה לצורך זה.


21. העמותה תנקוט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות הפרטים שנמסרים על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה. יחד עם זאת, בכל מקרה העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם למשתמש או למי מטעמו כתוצאה מדליפת הפרטים הנ"ל לצד שלישי ו/או כתוצאה משימוש בהם שלא כדין על ידי צד שלישי כלשהו.


22. העמותה עושה כמיטב יכולתה כדי לתפעל את עמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה בצורה סדירה, אך בכל מקרה היא לא אחראית לכל תקלה ו/או הפרעה שאינם בשליטתה ואשר עלולים לשבש את פעילותם, תפעולם ותפקודם השוטף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי כל ההתחייבויות והמחויבויות של העמותה כלפי המשתמש הרוכש כפופות להוראות כל דין במקרה של "כח עליון".


23. העמותה שומרת על כל זכויות הקניין הרוחני שלה כפי שהם באים לידי ביטוי בעמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה ו/או בכל אלמנט אחר הכרוך בפעילותם של עמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה ו/או ברכישות המתבצעות באמצעותם, והמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו באותן זכויות קנין רוחני.

24. בתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב – יפו והדין המהותי החל בישראל יחולו על תקנון זה ועל כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים שינבעו ממנו ו/או מרכישות שמתבצעות באמצעות עמוד האינטרנט ו/או דף הנחיתה.


25. כתובתה של העמותה היא כפי שמצוין בכותרת של תקנון זה והודעות לעמותה יישלחו לפי הכתובת הנ"ל.